Propostes educatives

Ambients:
Són espais on els recursos didàctics s’organitzen, dissenyen i disposen de manera que estimulin experiències d’aprenentatge significatiu. Proposen activitats i dinàmiques on l’infant sigui el protagonista i constructor del seu propi aprenentatge. Per tant propicia l’autonomia, la responsabilitat i la interacció amb els companys, amb qui poden crear aprenentatges compartits.

Cada infant tria l’activitat que vol realitzar de manera lliure respectant sempre l’espai i allò que estan realitzant els altres companys i companyes.

El ambients es revisen i avaluen constantment, de manera que són espais vius i dinàmics, que canvien a mesura que ho fan els nins i nines, els seus interessos i les seves necessitats.

Provocacions:
Les provocacions es donen durant el temps d’exploració autònoma, són materials col·locats de manera atractiva i diferent dins l’ambient convidant d’aquesta manera a fer-ho servir.

Propostes:
Les propostes són una activitat oberta i no dirigida per l’adult que convida als  infants a manipular i experimentar amb els materials proposats.

Tallers:
Són propostes una mica més directives, on l’adult proposa l’activitat amb un objectiu i una durada determinada. Si bé l’adult pot anar reconduint el taller segons veu la reacció dels infants.

Els continguts d’aquests tallers es decideixen per 3 raons: l’adult detecta un interès o necessitat dels infants, l’adult pensa que els hi pot interessar o bé els infants la proposen directament.

Projectes:
Són un sistema de treball per adquirir habilitats per a la investigació (problematitzar, interrogar-se, planificar, cercar informació, organitzar i interpretar la informació, analitzar-la críticament, sintetitzar, aplicar i comunicar).

Els projectes parteixen sempre dels interessos del grup. L’infant aborda l’objecte d’investigació no des d’una sola matèria i de manera segmentada, sinó d’una forma interdisciplinària. D’aquesta manera s’obté una visió globalitzada on els distints coneixements s’enllacen i es creen connexions amb les seves experiències i coneixements previs, tal i com succeeix a la vida real.

Els projectes es treballaran a partir de primària.

Anuncis